Reklamační řád

  1. Spotřebitel má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout společnosti Levný a Levnější s.r.o. na potvrzení o dodání/předání zboží. Pokud zboží při předání Spotřebitelovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Levný a Levnější s.r.o. předala. Spotřebitel souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
  2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, má Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za společnost Levný a Levnější s.r.o. předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti Levný a Levnější s.r.o. písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních kontaktních údajů (viz čl. X. odst. 5. VOP) a zaslat zboží na své náklady na adresu Levný a Levnější s.r.o., a je povinen zaplatit společnosti Levný a Levnější s.r.o. účelně vynaložené náklady na dodání zboží.
  3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Spotřebitele, jehož číslo Spotřebitel za tímto účelem společnosti Levný a Levnější s.r.o. sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost Levný a Levnější s.r.o. je oprávněna započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení účelně vynaložených nákladů na dodání zboží.
  4. Spotřebitel odpovídá za škodu na zboží, která vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti zboží.
  5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Spotřebitel ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Spotřebitel souhlasí, že společnost Levný a Levnější s.r.o. je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Spotřebitele odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Spotřebitele poslat Spotřebitelovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost Levný a Levnější s.r.o. oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
  6. Společnost Levný a Levnější s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Spotřebitel nezaplatí zboží, či nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Spotřebitele nebo jeho zástupce. Společnost Levný a Levnější s.r.o. přikládá na konci VOP formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. 7. f) občanského zákoníku.