Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto VOP upravují vzájemné závazky smluvních stran vzniklé na základě smluvních vztahu uzavřených prostřednictvím e-shopu Levný a Levnější s.r.o. kde společnost Levný a Levnější s.r.o. nabízí zboží k prodeji a kde spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) jeho prostřednictvím takové zboží případně objedná a při jeho doručení koupí.
  2. Tyto VOP se uplatní i na případné služby poskytnuté v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží. Tam, kde se tyto VOP zmiňují o zboží, mají se na mysli i tyto služby poskytované ze strany Levný a Levnější s.r.o.. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností Levný a Levnější s.r.o. a Spotřebitelem (dále jen „Smlouva“).
  3. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Spotřebitelem za účelem přímé spotřeby. Nákup zboží na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak neuplatní se na něj tyto VOP.
  4. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží společnosti Levný a Levnější s.r.o. uveřejněné na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. Taková případná odchylná ujednání mají přednost, jsou-li v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem, před těmito VOP.
  5. Společnost Levný a Levnější s.r.o. může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat, musí však respektovat příslušná ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a zákona na ochranu spotřebitele zákona č. 634/1992 Sb., zejména ustanovení o uzavírání distančních smluv, a to § 1813 a § 1814. Společnost Levný a Levnější s.r.o. informuje Spotřebitely o změně VOP na e-shopu Levný a Levnější s.r.o., případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Spotřebitel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.
 2. Užití e-shopu Levný aLevnější s.r.o. a uzavření Smlouvy
  1. Společnost Levný a Levnější s.r.o. na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. nabízí zboží, a to včetně údaje o jeho ceně. Cena nabízeného zboží je uváděna včetně daně z přidané hodnoty. Hmotnostní odchylka zboží při prodeji a její vliv na cenu jsou upraveny v článku V. odst. 3 těchto VOP.
  2. Spotřebitel se před započetím výběru zboží seznámí s těmito VOP, což potvrzením objednávky výslovně potvrdí.
  3. Spotřebitel na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. vybírá z nabízeného zboží a v objednávce pak zvolí konkrétní požadovaný druh a množství zboží, způsob platby a dodání. Bližší instrukce k jednotlivým praktickým krokům v rámci postupu objednání zboží jsou uvedeny přímo na e-shopu Levný a Levnější s.r.o.
  4. Před odesláním objednávky je Spotřebitelovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Spotřebitel dále před odesláním objednávky potvrdí údaj o svém věku, vyžaduje-li to charakter zboží.
  5. Objednávku odešle Spotřebitel společnosti Levný a Levnější s.r.o. kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost Levný a Levnější s.r.o. neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Spotřebiteli, že objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Spotřebitel uvedl v objednávce.
  6. Společnost Levný a Levnější s.r.o. je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky Spotřebitele požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Zboží je předáváno v závislosti na zvoleném způsobu doručení přímo Spotřebiteli nebo jeho zástupci. Za Spotřebitele může zboží převzít vedle Spotřebitele nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Spotřebitele a která osobě, která Spotřebiteli zboží za společnost Levný a Levnější s.r.o. předává, věrohodně prokáže svou totožnost, nebo která předloží společnosti Levný a Levnější s.r.o. při osobním odběru objednávku.
  8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, a to potvrzení o převzetím zboží ze strany Spotřebitele.
  9. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán a Smlouva tak s nimi nemůže být uzavřena.
  10. Společnost Levný a Levnější s.r.o. je oprávněna prověřit věkovou hranici Spotřebitele nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Spotřebitele prokázána, je společnost Levný a Levnější s.r.o. oprávněna odmítnout předání zboží a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s realizací obchodu. Stejně tak je společnost Levný a Levnější s.r.o. oprávněna odmítnout předání zboží, pokud nebude ze strany spotřebitele zaplaceno.
  11. Spotřebitel bere na vědomí, že společnost Levný a Levnější s.r.o. není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) anebo podmínky užití e-shopu Levný a Levnější s.r.o.
  12. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Spotřebitelovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Spotřebitel sám.
  13. Smlouva nebude u společnosti Levný a Levnější s.r.o. ukládána. Spotřebitel je povinen si stáhnout její znění (tj. objednávku a znění těchto VOP) z webu e-shopu Levný a Levnější s.r.o. v průběhu objednávky nebo bezprostředně po jejím potvrzení.
  14. Zboží, které je chlazené (sýry, salámy, vážená zelenina, nebo i ovoce a zelenina), není možno dodat jinak než osobním odběrem ve vybrané prodejně.
 3. Změna a zrušení objednávky
  1. Objednávka je pro Spotřebitele závazná od chvíle jejího potvrzení na e-shopu Levný a Levnější s.r.o.. Její změna je možná, pokud společnost Levný a Levnější s.r.o. oznámí Spotřebiteli, že ním objednané zboží již není k dispozici.
  2. Zrušení objednávky či její změna (včetně času a adresy doručení) ze strany Spotřebitele je možné nejdéle do šesti hodin od potvrzení objednávky, avšak vždy nejpozději do okamžiku, kdy bude zboží Spotřebiteli vypraveno, a to e-mailem na adresu uvedenou jako aktuální kontaktní údaj společnosti Levný a Levnější s.r.o. (viz čl. X. odst. 5 VOP).
  3. Později již není možno zrušení či změnu objednávky provést.
  4. Spotřebitel je ve změně nebo zrušení objednávky vždy povinen uvést číslo objednávky a datum objednávky.
 4. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží
  1. Spotřebitel má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout společnosti Levný a Levnější s.r.o. na potvrzení o dodání/předání zboží. Pokud zboží při předání Spotřebitelovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Levný a Levnější s.r.o. předala. Spotřebitel souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
  2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, má Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za společnost Levný a Levnější s.r.o. předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti Levný a Levnější s.r.o. písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních kontaktních údajů (viz čl. X. odst. 5. VOP) a zaslat zboží na své náklady na adresu Levný a Levnější s.r.o., a je povinen zaplatit společnosti Levný a Levnější s.r.o. účelně vynaložené náklady na dodání zboží.
  3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Spotřebitele, jehož číslo Spotřebitel za tímto účelem společnosti Levný a Levnější s.r.o. sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost Levný a Levnější s.r.o. je oprávněna započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení účelně vynaložených nákladů na dodání zboží.
  4. Spotřebitel odpovídá za škodu na zboží, která vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti zboží.
  5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Spotřebitel ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Spotřebitel souhlasí, že společnost Levný a Levnější s.r.o. je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Spotřebitele odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Spotřebitele poslat Spotřebitelovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost Levný a Levnější s.r.o. oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
  6. Společnost Levný a Levnější s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Spotřebitel nezaplatí zboží, či nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Spotřebitele nebo jeho zástupce. Společnost Levný a Levnější s.r.o. přikládá na konci VOP formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. 7. f) občanského zákoníku.
 5. Cenové a platební podmínky
  1. Přístup a samotné užití e-shopu Levný a Levnější s.r.o. ze strany Spotřebitele v souladu s VOP je bezplatný.
  2. Cena zboží a případné další náklady dle Smlouvy jsou uvedeny v objednávce a platí se zejména v hotovosti při předání zboží, platební kartou při předání zboží nebo on-line platbou po potvrzení objednávky a dobírkou při předání zboží. Konkrétní způsob si Spotřebitel vybere na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. před potvrzením objednávky.
  3. Při objednávce zboží na váhu může společnost Levný a Levnější s.r.o. dodat zboží s hmotnostní odchylkou (pro mastné výrobky vyhláška č. 326/2001 Sb., pro mléčné výrobky vyhláška č. 77/2003 Sb.), avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované hmotnosti v objednávce Spotřebitele. Cena zboží se v tomto případě může lišit od ceny v objednávce.
 6. Odpovědnost a záruky
  1. Společnost Levný a Levnější s.r.o. odpovídá Spotřebitelovi za vady zboží v rozsahu stanoveném těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
  2. Společnost Levný a Levnější s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Spotřebiteli na základě nebo v souvislosti s jednáním Spotřebitele nebo okolností na straně Spotřebitele.
  3. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a společnost Levný a Levnější s.r.o. dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Levný a Levnější s.r.o. vyřídit, bude o tom Spotřebitel informován prostřednictvím elektronické komunikace.
  4. Společnost Levný a Levnější s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shopu Levný a Levnější s.r.o., tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Spotřebitele nebo jiné třetí osoby užívající e-shop Levný a Levnější s.r.o., neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Spotřebitel vůči společnosti Levný a Levnější s.r.o. prohlašuje, že:
   1. je plně způsobilý uzavřít Smlouvu, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
   2. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. takové zboží, u něhož je podmínkou pro užívání je dosažení minimální věkové hranice 18 let,
   3. zaplacením ceny za objednané zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
   4. před zahájením užívání e-shopu Levný a Levnější s.r.o. důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   5. zboží nabízené prostřednictvím e-shopu Levný a Levnější s.r.o. nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.
  2. Spotřebitel bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré další součásti tvořící e-shop Levný a Levnější s.r.o. (včetně veškerého grafického znázornění) jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje používat e-shop Levný a Levnější s.r.o. výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop Levný a Levnější s.r.o.
  3. Spotřebitel užívá e-shop Levný a Levnější s.r.o. na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. jsou pouze ilustrativní.
  4. Společnost Levný a Levnější s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Spotřebitele k e-shopu Levný a Levnější s.r.o.
  5. Společnost Levný a Levnější s.r.o. není ve vztahu k Spotřebitelovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Osobní údaje Spotřebitele, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost Levný a Levnější s.r.o., která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Spotřebitel přímo společnosti Levný a Levnější s.r.o. potvrzením objednávky.
  2. Společnost Levný a Levnější s.r.o. zpracovává osobní údaje Spotřebitelů, kteří vyplní on-line registrační formulář, či vyplní registrační formulář v listinné podobě na některé z provozoven Levný a Levnější s.r.o., případně neregistrovaných Spotřebitelů, kteří uzavřou Smlouvu.
  3. Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Spotřebitele na síti Facebook a zájmy Spotřebitele na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
  4. Spotřebitel souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Levný a Levnější s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  5. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Levný a Levnější s.r.o. o změně ve svých Osobních údajích.
  6. Zpracováním Osobních údajů může společnost Levný a Levnější s.r.o., jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na e-shopu Levný a Levnější s.r.o.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
  8. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Spotřebitel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Levný a Levnější s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Levný a Levnější s.r.o. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná elektronickou poštou.
  9. Požádá-li Spotřebitel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Levný a Levnější s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost Levný a Levnější s.r.o. má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti Levný a Levnější s.r.o. a podnikatelů prezentujících na e-shopu Levný a Levnější s.r.o. své zboží anebo služby na elektronickou adresu Spotřebitele uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Levný a Levnější s.r.o. na tuto adresu. Souhlas Spotřebitele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Spotřebitel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 9. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Spotřebitelovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
  2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Právní vztah související s užitím e-shopu Levný a Levnější s.r.o. a právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
  2. Případné spory řeší smluvní strany prioritně mimosoudně, k čemuž slouží aktuální kontaktní údaje společnosti Levný a Levnější s.r.o. Pro řešení případných sporů, které není možno řešit mimosoudně, je příslušný obecný soud společnosti Levný a Levnější s.r.o.
  3. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a účastníkem ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
   adr@coi.cz
   adr.coi.cz
  4. Společnost Levný a Levnější s.r.o. prohlašuje, že je oprávněna k činnosti upravené Smlouvou a těmito VOP na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Orgánem dohledu je v rámci své působnosti živnostenský úřad. Spotřebitel je oprávněn se obrátit také na Českou obchodní inspekci.
  5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  6. Aktuální kontaktní údaje společnosti Levný a Levnější s.r.o. jsou uvedeny v rámci e-shopu Levný a Levnější s.r.o. (tj. přímo na příslušných webových stránkách).

Doplňující dokumenty